Admission to M. Pharm

College of Pharmaceutical Science, Mahuda,  Berhampur
Course : Pharmaceutics
Sl. No Name of the Candidate
1 Prasant Kumar Deshmukh
2 B. R. Dubey
3 Harish Chandra
4 Sai Krishna Mettu
5 Gundu Balchendar
Course : Pharmaceutical Chemistry
Sl. No Name of the Candidate
1 Arjit Ghosh
2 Shankar B. Kakde
3 Pradeep Kumar Pravakar
4 Kola Ravi
5 Dinesh Kumar
6 Mukesh Patel
Course : Pharmaceutical Analysis and Quality Assurance
Sl. No Name of the Candidate
1 Keshab Chandra Sahu
2 Baisakhi De
3 Soumik Choudhury
4 Indrani Das
5 T. Bhanu Prakash
6 Ashis Srivastav
7 P. Sreerama Murthy
8 Lopamudra Adhikari